Polityka prywatności

Niniejszy dokument ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w ramach
aktywności Klienta na stronie internetowej SKLEPU, w szczególności w związku z
zawieraniem umowy. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed przystąpieniem do
korzystania ze strony internetowej SKLEPU.
Podanie przez Klienta danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są
całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane SKLEPOWI dane osobowe są
przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. W przypadku,
gdy Klient postanowi jednakże nie podawać danych osobowych SKLEPOWI
niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie,
SKLEP nie będzie mógł zrealizować zamówienia.

I. Administrator Danych Osobowych:

MOONDAY GAMES sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [nr KRS – 0000822613] z
siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul. Rzemieślnicza 1, kapitał zakładowy –
10.000,00 zł, NIP 7861721845, e-mail: kontakt@moondaygames.shop, będąca
operatorem SKLEPU moondaygames.shop [dalej jako „SKLEP”], jest
administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
W przypadku pytań albo wątpliwości w kwestii tego, jak chronione są dane osobowe
Klientów przez SKLEP, istnieje możliwość skontaktowania się ze SKLEPEM poprzez
e-mail: kontakt@moondaygames.shop

II. Dane osobowe – definicja

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to
osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną,
kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

III. Zakres danych osobowych Klientów przetwarzanych przez SKLEP

SKLEP będzie zbierał dane osobowe Klientów podczas interakcji ze SKLEPEM i
używał ich do różnych celów, takich jak obsługa strony internetowej, umożliwiając
tym samym korzystanie z usług SKLEPU, w tym tworzenie kont, kontaktowanie się
ze SKLEPEM. SKLEP korzysta z danych osobowych Klientów w celu oceny i analizy
ich preferencji, aby spersonalizować ich wrażenia podczas korzystania z usług
oferowanych przez SKLEP, ulepszenia jego usług oraz oferowania usług lepiej
dostosowanych do zainteresowań i preferencji Klientów.
Sposób, w jaki SKLEP zbiera i wykorzystuje dane osobowe Klientów, zależy
wyłącznie od tego, w jaki sposób Klienci wchodzą w interakcje ze SKLEPEM i z
jakich usług korzystają.

 1. Rejestracja
  a) W trakcie rejestracji Klient jest proszony o podanie danych
  niezbędnych do założenia konta w SKLEPIE, dzięki czemu nie będzie
  musiał przy każdym kolejnym zakupie poświęcać czasu na ponowne
  wypełniania całego formularza zamówienia.
  b) Zarejestrowani Klienci po zalogowaniu mają również możliwość
  weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych
  zakupów. Zarejestrowany i zalogowany Klient w każdej chwili może
  samodzielnie poprawiać, uzupełniać i zmieniać swoje dane w
  SKLEPIE.
  c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne – we
  wskazanym na stronie internetowej SKLEPU zakresie – do założenia
  konta w SKLEPIE. Niepodanie danych uniemożliwi Klientowi
  założenie konta w SKLEPIE, a tym samym składanie zamówień na
  oferowane przez SKLEP Produkty. Jednocześnie informujemy, że
  stronę internetową SKLEPU można przeglądać bez konieczności
  zakładania konta w SKLEPIE.
  d) W trakcie rejestracji Klient jest proszony o podanie następujących
  informacji:
  ● imię i nazwisko – dane te są niezbędne do wystawienia później
  dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
  ● e-mail – jest niezbędny do logowania do konta założonego na
  stronie internetowej SKLEPU i komunikacji związanej z
  korzystaniem ze SKLEPU;
  ● numer telefonu – jest niezbędny w przypadku wyboru
  niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)
  oraz niezbędny przy procesie składania zamówienia w celu
  kontaktu SKLEPU z Klientami (w przypadku podania
  niepełnych danych koniecznych do dostawy lub gdy zachodzi
  konieczność kontaktu w związku z innymi błędami w
  zamówieniu);
  e) Klienci po zarejestrowaniu się w SKLEPIE mają możliwość podania
  swojego pierwszego adresu – ulica, kod pocztowy i adres oraz telefon –
  stacjonarny lub komórkowy. Adres ten zostanie zapamiętany i
  następnie automatycznie uzupełniony podczas składania pierwszego
  zamówienia. Pierwszy adres może być zmieniony w trakcie składania
  zamówienia na inny dowolnie podany adres.
 2. Złożenie zamówienia
  a) W trakcie składania zamówienia Klienci są proszeni o podanie danych
  niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku
  zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są
  automatycznie z danych podanych przy rejestracji konta w SKLEPIE.
 3. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie niżej wymienionych danych:
  a) imię i nazwisko – dane te są niezbędne do wystawienia dokumentu
  sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
  b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i
  miasto) – jest niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  c) firma/praca (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod
  pocztowy i miasto) – gdy Klient zdecyduje się na dostawę Produktu do
  firmy/pracy – dane te są niezbędne do zaadresowania przesyłki;
  d) numer telefonu – jest niezbędny w przypadku wyboru niektórych
  metod dostawy (wymagany przez przewoźników);
  e) e-mail – jest niezbędny do komunikacji związanej z korzystaniem ze
  strony internetowej SKLEPU;
 4. W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze opcję „chcę
  otrzymać fakturę VAT”, prosimy dodatkowo o podanie:
  a) nazwa firmy – jest niezbędna do wystawienia dowodu sprzedaży;
  b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i
  miasto) – jest niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży;
  c) numer NIP – jest niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży;
  d) kraj – jest niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.
 5. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego
  systemu płatności, wszelkie dane Klientów podane po przejściu na stronę
  operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w
  żaden sposób dostępne lub przechowywane przez SKLEP lub Administratora.
  SKLEP współpracuje z operatorem płatności https://tpay.com
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne – we wskazanym
  na stronie SKLEPU zakresie – do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie
  danych uniemożliwi SKLEPOWI zawarcie z Klientem umowy sprzedaży.
 7. SKLEP zastrzega sobie również możliwość zbierania innych danych od
  podmiotów trzecich dla realizacji oznaczonych, zgodnych z prawem celów, z
  zastrzeżeniem spełnienia w tym zakresie wymogów wynikających z
  powszechnie obowiązującego prawa, w tym wypełnienia odrębnych
  obowiązków informacyjnych.
 8. Zwroty
  Gdy Klient zdecyduje się zwrócić SKLEPOWI zakupiony Produkt, SKLEP
  będzie przetwarzać dane osobowe Klienta, niezbędne do zarządzania jego
  prośbą o zwrot i zwrotem pieniędzy. Podstawę prawną takiego przetwarzania
  danych osobowych w procesie zwrotu Produktu stanowić będzie art. 6 ust. 1 b
  RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
  osoba, której dane dotyczą).

IV. W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo SKLEP przetwarza dane
osobowe Klientów?

 1. Nazwa celu przetwarzania: założenie, funkcjonowanie i korzystanie z konta
  Klienta w SKLEPIE;
 2. Opis celu przetwarzania: udostępnienie funkcjonalności konta internetowego
  SKLEPU (historia zamówień, zwrot produktów, dane osobiste);
 3. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 b RODO (przetwarzanie jest
  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
  dotyczą);
 4. Okres przetwarzania: do chwili odwołania zgody przez Klienta lub do
  momentu ustalenia przez SKLEP, że dane się zdezaktualizowały;
 5. Nazwa celu przetwarzania: zawarcie i realizacja umowy;
 6. Opis celu przetwarzania: zawarcie i wykonywanie przez SKLEP umów z
  Klientami;
 7. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 b RODO (przetwarzanie jest
  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
  dotyczą);
 8. Okres przetwarzania: dane Klientów będą przetwarzane przez czas trwania
  umowy i dodatkowo maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty
  wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata
  (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – art.
  118 KC;
 9. Nazwa celu przetwarzania: dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy;
 10. Opis celu przetwarzania: dochodzenie roszczeń w związku z zawarciem i
  wykonaniem przez SKLEP umów z Klientami;
 11. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 b RODO (przetwarzanie jest
  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
  dotyczą);
 12. Okres przetwarzania: dane Klientów będą przetwarzane przez czas trwania
  umowy i dodatkowo maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty
  wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata
  (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – art.
  118 KC;
 13. Nazwa celu przetwarzania: obsługa reklamacji;
 14. Opis celu przetwarzania: rozpatrywanie reklamacji kierowanych przez
  Klientów do SKLEPU;
 15. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie jest
  niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez administratora);
 16. Okres przetwarzania: okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub
  reklamacji;
 17. Nazwa celu przetwarzania: obsługa wniosków , skarg i zapytań;
 18. Opis celu przetwarzania: obsługa i udzielenie odpowiedzi na wnioski, skargi
  i zapytania kierowane przez Klientów do SKLEPU;
 19. Podstawa Prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1f RODO (przetwarzanie jest
  niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez Administratora);
 20. Okres przetwarzania: okres niezbędny do rozpatrzenia skargi lub zapytania,
  udzielenia odpowiedzi, załatwienia sprawy;
 21. Nazwa celu przetwarzania: marketing elektroniczny własnych produktów i
  usług;
 22. Opis celu przetwarzania: prowadzenie marketingu elektronicznego własnych
  produktów i usług poprzez automatyczne systemy wysyłające e-maile (np.
  wysyłanie newsletterów);
 23. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 a RODO (potrzebna będzie
  dobrowolna zgoda Klienta);
 24. Okres przetwarzania: do chwili odwołania zgody przez Klienta lub do
  momentu ustalenia przez SKLEP, że dane się zdezaktualizowały;
 25. Nazwa celu przetwarzania: marketing bezpośredni własnych produktów i
  usług;
 26. Opis celu przetwarzania: prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych
  produktów i usług;
 27. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie jest
  niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez administratora);
 28. Okres przetwarzania: do momentu wniesienia sprzeciwu, do momentu
  odwołania zgody przez Klienta lub do momentu ustalenia przez SKLEP, że
  dane się zdezaktualizowały;
 29. Nazwa celu przetwarzania: profilowanie marketingowe oraz działania
  remarketingowe;
 30. Opis celu przetwarzania: dokonanie profilowania marketingowego w celu
  promocji własnych produktów i usług oraz działania remarketingowe
  (wyświetlanie dostosowanej zawartości Strony, Google AdWords), funkcja
  porzuconego koszyka;
 31. Podstawa Prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie jest
  niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez administratora);
 32. Okres przetwarzania: do momentu wniesienia sprzeciwu, do momentu
  odwołania zgody przez Klienta lub do momentu ustalenia przez SKLEP, że
  dane się zdezaktualizowały;
 33. Nazwa celu przetwarzania: archiwizacja księgowa i podatkowa;
 34. Opis celu przetwarzania: archiwizowanie przez SKLEP danych na podstawie
  powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 35. Podstawa Prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 c RODO (przetwarzanie jest
  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 36. Okres przetwarzania: minimalny okres wymagany przepisami prawa tj. przez
  okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin
  płatności podatku;
 37. Nazwa celu przetwarzania: wykonanie obowiązków publicznoprawnych;
 38. Opis celu przetwarzania: wykonywanie przez SKLEP obowiązków
  publicznoprawnych w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami
  prawa;
 39. Podstawa Prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 c RODO (przetwarzanie jest
  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 40. Okres przetwarzania: minimalny okres wymagany przepisami prawa tj. przez
  okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin
  płatności podatku;

V. Przekazywanie danych

 1. SKLEP nie przekazuje danych Klientów, nie sprzedaje ich ani nie wymienia
  się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane
  przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia
  Klientom usług przez SKLEP.
 2. Na podstawie i w granicach prawa dane osobowe Klientów uzyskiwane
  podczas procesu składania zamówienia w naszym SKLEPIE mogą zostać
  przekazane następującym podmiotom:
  a) podmiotom z którymi SKLEP współpracuje w zakresie i procesie
  dostawy Produktów;
  b) podmiotom z którymi SKLEP współpracuje w zakresie przygotowania
  zamówienia;
  c) podmiotom prowadzącym na rzecz SKLEPU obsługę księgową i
  kadrowo-płacową;
  d) wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych;
  e) wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT;
  f) podmiotom finansowym, w tym w szczególności instytucjom
  finansowym;
 3. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje
  Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym,
  SKLEP dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe
  Klientów będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom
  wymienionym w niniejszej Polityce Prywatności.
 4. Dane osobowe Klientów zostały zabezpieczone przed ich udostępnieniem
  osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą,
  utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dostęp do przetwarzanych przez
  SKLEP danych osobowych mają wyłącznie upoważnione osoby, które zostały
  zobowiązane do zachowania danych w poufności.

VI. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

 1. SKLEP nie przekazuje i nie planuje w przyszłości przekazywać danych
  osobowych Klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

VII. Wycofanie zgody

 1. W każdej chwili Klientom przysługuje prawo do wycofania zgody wobec
  przetwarzania przez SKLEP ich danych osobowych na podstawie zgody
  udzielonej w przypadkach wskazanych w tabeli zamieszczonej w punkcie IV
  niniejszej Polityki Prywatności. Gdy Klient to uczyni, to wówczas SKLEP nie
  będzie mógł więcej wysyłać Klientom żadnych ofert w ramach marketingu
  elektronicznego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na
  przetwarzanie danych.
 2. Wycofanie przez Klientów zgody wobec przetwarzania przez SKLEP ich
  danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  SKLEP dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VIII. Prawa Klientów realizowane przez SKLEP w związku z przetwarzaniem danych
osobowych:

 1. Zgodnie z RODO, Klientom przysługuje:
  a) prawo dostępu do ich danych oraz otrzymania ich kopii: Klienci mają
  prawo uzyskać potwierdzenie, że ich dane osobowe są przetwarzane
  przez SKLEP. Ponadto, Klienci mają prawo do uzyskania bardziej
  szczegółowych informacji o przechowywanych i przetwarzanych przez
  SKLEP danych osobowych oraz, pod pewnymi warunkami, prawo do
  otrzymania kopii tych danych osobowych.
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych: Klienci mają prawo do
  poprawienia niedokładnych danych osobowych dotyczących ich osoby
  oraz, z uwzględnieniem celu przetwarzania, do uzupełnienia
  niekompletnych danych osobowych.
  c) prawo do usunięcia danych osobowych – w pewnych przypadkach,
  Klienci mają prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez
  zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już
  potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub
  przetworzone w inny sposób; Klient wycofa zgodę na przetwarzanie
  oparte na zgodzie; przetwarzanie odbywa się w celach marketingu
  bezpośredniego; dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.
 2. Istnieją jednak pewne ogólne wyłączenia prawa do usunięcia. Te ogólne
  wyłączenia obejmują sytuacje, w którym przetwarzanie jest konieczne: w celu
  korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; w celu zapewnienia
  zgodności z obowiązkiem prawnym; w celu ustalenia, wykonania lub obrony
  roszczeń prawnych.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
  W niektórych przypadkach, Klienci mają prawo ograniczyć przetwarzanie
  swoich danych osobowych. Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone, SKLEP
  może nadal przechowywać dane osobowe Klientów. Jednak w przeciwnym
  razie SKLEP będzie je przetwarzać wyłącznie:
  a) za zgodą Klientów;
  b) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
  c) w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
  d) ze względu na ważny interes publiczny.
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
  W każdej chwili przysługuje Klientom prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania ich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  SKLEPU, który został wskazany tabeli zamieszczonej w punkcie IV niniejszej
  Polityki Prywatności. SKLEP przestanie przetwarzać dane Klientów w tych
  celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych
  osobowych Klientów istnieją dla SKLEPU ważne prawnie uzasadnione
  podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Klientów, praw i wolności lub
  dane osobowe Klientów będą niezbędne SKLEPOWI do ewentualnego
  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Klienci mają również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania
  przez SKLEP ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
  Jeśli Klient złożą taki sprzeciw, SKLEP przestanie przetwarzać jego dane
  osobowe w tym celu.
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych Klientów:
  W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Klienta lub
  łącząca go ze SKLEPEM umowa, a przetwarzanie odbywa się w sposób
  zautomatyzowany, Klient ma prawo do otrzymywania danych osobowych w
  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu
  maszynowego formacie. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby
  to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli
  ich zdaniem, przetwarzanie ich danych osobowych przez SKLEP narusza
  przepisy RODO. Organem nadzorczym, któremu Klienci mogą zgłosić skargę
  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Administratora w sposób
  zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Klientów
  żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich
  sytuację.
 2. Aby móc zaoferować Klientom informacje dostosowane do ich
  indywidualnych preferencji, SKLEP uważa, że posiada uzasadniony interes do
  tego, aby sporządzić profil Klienta w oparciu o posiadane przez niego
  informacje (takie, jak preferencje dotyczące przeglądania stron internetowych,
  upodobania dotyczące oferowanych przez SKLEP Produktów lub historii
  zakupów) oraz w oparciu o udostępnione SKLEPOWI przez Klientów dane
  osobowe. Przetwarzanie tych danych w ocenie SKLEPU jest dla Klientów
  korzystne, gdyż pozwala to na polepszenie ich doświadczeń zakupowych oraz
  pozwala na otrzymanie informacji zgodnej z ich preferencjami zakupowymi.
  Jednocześnie w ocenie SKLEPU skierowanie do Klientów tak
  spersonalizowanej oferty w oparciu o powyższe dane nie wywiera na ich
  istotnego wpływu.
 3. W przypadku, w którym Klienci są zalogowani do swojego konta w SKLEPIE
  i dodadzą coś do koszyka, a z pewnych przyczyn nie zakończą transakcji,
  SKLEP będzie korzystać z działań remarketingowych w postaci funkcji
  porzuconego koszyka. Oznacza to, że Klienci mogą otrzymać od SKLEPU w
  takiej sytuacji wiadomość e-mail zawierającą stan koszyka oraz przypomnienie
  o niezakończonej transakcji. Jak zostało wskazane w tabeli w punkcie IV,
  opisane powyżej działanie remarketingowe w postaci funkcji porzuconego
  koszyka prowadzone są w oparciu o art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie jest
  niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez administratora – tj. zapewnienie skutecznego marketingu i
  reklamy produktów i usług SKLEPU)

X. Media Społecznościowe i odnośniki do innych stron

 1. Dla wygody Klientów, strona internetowa SKLEPU zawiera funkcjonalności
  zintegrowane z zewnętrznymi platformami mediów społecznościowych, które
  Klienci mogą aktywować manualnie. W takim przypadku strony trzecie, które
  obsługują te platformy będą mogły identyfikować użytkownika, określać w
  jaki sposób korzysta z witryny internetowej czy łączyć i przechowywać te
  informacje z profilem w mediach społecznościowych. Korzystanie ze
  wskazanych funkcjonalności może wiązać się z zapisaniem w urządzeniu
  końcowym Klientów cookies tych podmiotów. Prosimy aby zapoznali się
  Państwo z polityką prywatności tych mediów. Aktywacja wskazanych
  funkcjonalności nie jest obowiązkowa – Klienci będą mogli skorzystać z usług
  SKLEPU bez potrzeby ich integracji z platformami zewnętrznymi.

XI. Cookies i dane eksploatacyjne

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po
  stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem
  zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług
  na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje
  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w
  szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach SKLEPU stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne”
  są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
  Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
  oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
  określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
  Użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies”
  do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej
  przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
  plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
  internetowej).
 5. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci
  plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby
  odwiedzającej stronę SKLEPU Internetowego (np. na dysku twardym
  komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z
  jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz SKLEP Internetowy).
  Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania
  można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 6. SKLEP internetowy może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies
  podczas korzystania przez odwiedzających ze strony SKLEPU Internetowego
  w następujących celach:
  a. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w SKLEPIE
  Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  b. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia
  Zamówienia;
  c. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia,
  ankiet lub danych logowania do SKLEPU Internetowego;
  d. dostosowywania zawartości strony SKLEPU Internetowego do
  indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów,
  rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze
  stron SKLEPU Internetowego;
  e. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób
  korzystania ze strony SKLEPU Internetowego.
 7. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku
  domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość
  określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień
  własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo
  ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania
  plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na
  niektóre funkcjonalności SKLEPU Internetowego (przykładowo niemożliwym
  może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia
  z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych
  kroków składania Zamówienia).
 8. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z
  punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz SKLEP
  Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona
  poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody
  należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie
  plików Cookies.
 9. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików
  Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych
  przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki
  internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  ● w przeglądarce Chrome
  ● w przeglądarce Firefox
  ● w przęglądarce Internet Explorer
  ● w przeglądarce Opera
  ● w przeglądarce Safari
 10. Sklep internetowy przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne
  związane z korzystaniem ze SKLEPU Internetowego (tzw. logi – adres IP,
  domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu SKLEPEM
  Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają
  cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę SKLEPU Internetowego.
  Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

XII. Kontakt

 1. Pytania dotyczące polityki prywatności, zasad przetwarzania danych
  osobowych lub kwestii poruszonych w niniejszej Polityce Prywatności,
  prosimy przesyłać adresem email: kontakt@moondaygames.shop
  XIII. Uaktualnienia Polityki Prywatności
 2. W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności. Jej
  najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej SKLEPU.
  SKLEP będzie informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, na
  przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzysta z danych osobowych
  Klientów lub ich praw. Klienci zostaną poinformowani o takich zmianach za
  pośrednictwem różnych kanałów przy użyciu naszego SKLEPU (na przykład,
  poprzez wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka lub powiadomienia
  push) lub wysyłając Klientom wiadomość e-mail, jeżeli wprowadzana zmiana
  miałaby duży wpływ na ich prywatność, aby dać Klientom możliwość
  zaznajomienia się ze zmianami, ocenienia ich i, w przypadku wyrażenia chęci,
  sprzeciwienia się im lub wyrejestrowania się z określonej usługi lub funkcji. W
  każdym przypadku, SKLEP zaleca staranne zapoznanie się z niniejszą Politykę
  Prywatności.