Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne i informacje o sprzedawcy

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki
  dokonywania Zamówień w SKLEPIE internetowym moondaygames.shop (zwanym
  dalej „SKLEPEM”) zlokalizowanym pod adresem: https://moondaygames.shop.
 2. Właścicielem SKLEPU jest: MOONDAY GAMES sp. z o.o. wpisana do Rejestru
  Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i
  Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [nr KRS 0000822613] z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul. Rzemieślnicza 1, kapitał
 3. zakładowy – 10.000,00 zł, NIP 7861721845, e-mail: kontakt@moondaygames.shop
 4. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować
  niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania
  z usług SKLEPU i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.

II. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. SKLEP internetowy/Sklep: SKLEP internetowy znajdujący się pod adresem
  https://moondaygames.shop
 2. Regulamin: niniejszy Regulamin, dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną w
  ramach SKLEPU internetowego moondaygames.shop.
 3. Sprzedawca: MOONDAY GAMES sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
  KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [nr KRS – 0000822613] z
  siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul. Rzemieślnicza 1, kapitał zakładowy –
  10.000,00 zł, NIP 7861721845, e-mail: kontakt@moondaygames.shop – właściciel
  SKLEPU internetowego moondaygames.shop dokonujący za jego pośrednictwem
  sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci
  telekomunikacyjnej.
 4. Klient: osoba fizyczna lub osoba prywatna albo jednostka organizacyjna nie
  posiadająca osobowości prawnej, wyposażoną w zdolność prawną, która po
  uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu dokonuje zakupów w SKLEPIE
  internetowym moondaygames.shop.
 5. Strony umowy: Sprzedawca i Klient.
 6. Produkt: Dostępna w SKLEPIE internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem
  umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą [SKLEPEM].
 7. Cena: wyrażona w polskiej walucie (PLN), zawiera podatek (kwota brutto). Ceny
  produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 8. Umowa sprzedaży: Umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między
  Klientem a Sprzedawcą [SKLEPEM] za pośrednictwem SKLEPU internetowego
  moondaygames.shop.
 9. Dane osobowe: dane Klienta o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu
  realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę [SKLEP]: imię i nazwisko, adres e-mail,
  numer telefonu, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod
  pocztowy, miasto, kraj), numer konta bankowego.
 10. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
  danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm).
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 12. Koszyk: elektroniczny formularz zamówienia udostępniony przez Sprzedawcę
  [SKLEP] na stronach SKLEPU internetowego moondaygames.shop, za pomocą,
  którego Klient dokonuje zakupu Produktów.
 13. Formularz zamówienia: interaktywny formularz dostępny w SKLEPIE
  umożliwiający złożenia Zamówienia przez dodanie Produktów do Koszyka i
  określenie warunków Umowy Sprzedaży i sposobie płatności i dostawy.
 14. Zamówienie – należy przez to rozumieć czynność prawną (zawarcie umowy
  kupna-sprzedaży) dokonywaną przy użyciu Koszyka, w czasie, której Klient wyraża
  chęć kupna wybranych Produktów zgodnie z ich opisem oraz Ceną.
 15. Realizacji Zamówienia: liczba dni roboczych kiedy Sprzedawca [SKLEP]
  skompletuje i przekaże do dostarczenia zamówione Produkty na adres wskazany przez
  Klienta.
 16. Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
  pracy.
 17. Dostawa: rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika (np. firmy
  kurierskiej) oraz kosztów tej usługi.
 18. Koszt dostawy: opłata za Dostawę Produktu do Klienta określona poprzez czas i
  koszty dostawy w SKLEPIE internetowym moondaygames.shop
 19. Płatności: czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym
  Regulaminie wskazanej Ceny Produktów i Kosztów dostawy.
 20. Dowód zakupu: należy przez to rozumieć potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy
  Sprzedającym [SKLEPEM], a Klientem np. w formie rachunku, faktury lub
  potwierdzenia dokonania Płatności.
 21. Kodeks cywilny: ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr
  16, poz. 93 ze zm.).
  21.Adres reklamacyjny:
  MOONDAY GAMES sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 1, 63-000 Środa Wielkopolska
 22. Dane kontaktowe:
  MOONDAY GAMES sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 1, 63-000 Środa Wielkopolska,
  e-mail kontakt@moondaygames.shop

III. Korzystanie ze sklepu internetowego i zamówienia

 1. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest zaakceptowanie Regulaminu
  oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. SKLEP zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku
  braku dostępności Produktu u dostawcy. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne
  zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek
  bankowy.
 3. Zamówienia w SKLEPIE można składać poprzez formularz Zamówienia dostępny na
  stronie internetowej SKLEPU. Aby zamówić Produkt należy dokonać wyboru rodzaju
  Produktu i jego ilości, poprzez dodanie go do Koszyka, a następnie po sprawdzeniu
  czy wybrane Produkty i ich ilości są zgodne z wolą Klienta, kliknąć przycisk „Kupuję
  i płacę”. Klient w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest
  informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki
  podczas składania zamówienia.
 4. Zamówienia drogą elektroniczną mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w
  tygodniu, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta
  rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
 5. Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej SKLEPU przy
  kupowanym Produkcie w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: Cena,
  charakterystyka Produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i
  sposób Dostawy.
 6. Przedstawienie Produktów w SKLEPIE jest niezobowiązujące i niewiążące i nie
  stanowi oferty w sensie Kodeksu Cywilnego. W SKLEPIE Klient składa ofertę
  umowy kupna. Wraz z odesłaniem zamówienia przez Klienta umowa kupna nie
  dochodzi jeszcze do skutku. Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną, iż
  SKLEP otrzymał zamówienie (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie
  zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy, lecz ma na celu poinformowanie
  Klienta, iż zamówienie dotarło do SKLEPU.
 7. Zawarcie umowy kupna następuje w momencie, gdy SKLEP przyjmie zamówienie
  Klienta, wysyłając zamówiony Produkt i potwierdzając to drugim e-mailem
  (potwierdzenie wysyłki). Umowa kupna zostaje zapisana w bazie danych SKLEPU, w
  celu realizacji zamówienia. Może ona zostać udostępniona Klientowi – oprócz
  potwierdzenia wysyłki drogą elektroniczną – jeżeli wykaże on szczególne
  zainteresowanie ponownym przekazaniem tej umowy.
 8. Klient zobowiązuje się w trakcie składania zamówienia podać wszelkie informacje
  niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z prawdą, tj. imię i nazwisko, dokładny
  adres miejsca, gdzie ma być dostarczony produkt, adres e-mail, numer telefonu
  komórkowego. W przypadku podania nieprawdziwych danych SKLEP ma prawo
  odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających
  wątpliwości.
 10. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:
  a. dane potrzebne do realizacji zamówienia,
  b. zamówione Produkty,
  c. sposób dostawy (firma kurierska, paczkomaty),
  d. sposób płatności.
 11. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez SKLEP.
 12. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym
  regulaminem.
 13. Wysyłka zakupionego Produktu/Produktów realizowana jest od momentu
  zaksięgowania płatności na koncie bankowym SKLEPU.
 14. Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta stanowi prawnie wiążącą
  Umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy SKLEPEM internetowym a Klientem.
 15. W przypadkach, gdy SKLEP nie ma możliwości wysłania Produktu zamówionego
  przez Klienta, SKLEP zobowiązuje się do wysłania Produktu zastępczego za tą samą
  cenę, wybranego przez Klienta lub zwrotu płatności za Produkt oraz przesyłkę,
  informując uprzednio o tym Klienta drogą elektroniczną.
 16. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo
  realizację złożonego zamówienia, SKLEP zastrzega sobie prawo do wstrzymania
  realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie
  powiadomić Klienta.
 17. SKLEP prowadzi działalność na terenie Polski.
  18.SKLEP nie prowadzi sprzedaży hurtowej i jest uprawniony do wprowadzenia
  maksymalnej liczby sztuk Produktu.
 18. SKLEP wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać
  fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
 19. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w
  formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail podany w procesie
  składania zamówienia.

IV. Dostawa i płatności

 1. Metody płatności możliwe do wyboru przy składaniu zamówienia to: karta kredytowa,
  e-przelew, (wyświetlane jako Płatności elektroniczne), przelew na polskie konto
  bankowe. W określonych przypadkach SKLEP zastrzega sobie prawo akceptacji
  jedynie niektórych metod płatności. SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za
  jakiekolwiek straty wynikłe z wybranej przez Klienta metody płatności.
 2. Dane do przelewu na polskie konto bankowe: 24 1140 2004 0000 3802 7963 7250
 3. Ceny podane w SKLEPIE wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto.
  Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 4. Informacje zawarte na stronach SKLEPU nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
  prawa, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań.
 5. Termin płatności – realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania
  pozytywnej autoryzacji transakcji.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję sprzedający
  dokona zwrotu na rachunek bankowy w terminie do 14 dni roboczych.
 7. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem firmy
  kurierskiej.
 8. Zamówione Produkty dostarczone są zgodnie z regulaminem Dostawcy.
 9. SKLEP wysyła Produkt do Klienta w terminie 1- 4 dni roboczych, liczonych od daty
  zaksięgowania należności na rachunku bankowym SKLEPU. W okresie świątecznym
  1-31 grudnia realizacja zamówień może ulec wydłużeniu do 5 dni roboczych.
 10. Klient pokrywa całkowity koszt dostawy.
 11. Zamówienia są realizowane i dostarczane w dni robocze. Cena przesyłki jest
  uzależniona od jej wielkości i od wartości zamówienia.
 12. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan paczki przy odbiorze. Jeżeli paczka jest
  uszkodzona należy zgłosić to do firmy kurierskiej. W sytuacji gdy Klient odbierze
  uszkodzoną przesyłkę, reklamacje nie będą uwzględniane przez SKLEP.
 13. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy przesyłka będzie wymagała ponownego
  wysłania do Klienta (gdy nie zostanie odebrana przez Klienta i wróci do nadawcy), a
  sytuacja taka nastąpi nie z winy SKLEPU, Klient zobowiązany jest do uiszczenia
  opłaty pokrywającej koszt ponownego nadania przesyłki tą samą drogą, jaka wybrana
  została pierwotnie.
 14. Jeżeli zamówiony Produkt nie jest dostępny w magazynie i umowa kupna nie dojdzie
  do skutku, SKLEP zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi Produktów
  podobnych do zamówionych. Klient nie jest zmuszony do akceptacji tej opcji.
 15. W razie opóźnień dostawy Firma informuje Klienta niezwłocznie o przypuszczalnym
  czasie realizacji, dopuszczając jednocześnie rezygnację z zamówienia.

V. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie SKLEPU
  internetowego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów bez względu na formę złożenia
  zamówienia.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany postanowień
  niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na stronie SKLEPU internetowego.
 4. W razie zmiany lub nieważności, któregokolwiek z postanowień niniejszego
  Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 5. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim
  uregulowanych oraz związanych z Zamówieniami złożonymi przez Klienta od daty
  ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie)
  złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia
  Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.
 6. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana na
  stronie moondaygames.shop/regulamin najpóźniej na 7 dni przed wprowadzonymi
  zmianami. Ponadto, w zakładce „Regulamin” będą opublikowane wszystkie wersje
  historyczne Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.
 7. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odesłaniem do nowej treści Regulaminu
  wyświetli się przy pierwszym skorzystaniu przez Klienta ze strony internetowej
  SKLEPU natychmiast po wejściu w życie zmiany Regulaminu z prośbą o akceptację
  nowej treści Regulaminu przez Klienta. Jeśli jednak Klient nie dokona takiej
  akceptacji, SKLEP zablokuje automatycznie możliwość dalszego korzystania z usług
  od daty wejścia nowej wersji Regulaminu w życie do czasu akceptacji zmiany
  Regulaminu przez Klienta. Brak akceptacji Regulaminu nie powoduje skasowania
  konta.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowania obowiązujące
  przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z
  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827).
  Data publikacji: 01.02.2023