REGULAMIN „REKLAMACJI i ZWROTÓW”

I. Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności Produktu z umową, Klient zobowiązuje się do
  niezwłocznego kontaktu ze SKLEPEM wysyłając informację na adres e-mail
  kontakt@moondaygames.shop Informacja musi zawierać opis niezgodności, datę
  stwierdzenia wady i okoliczności jej wykrycia.
 2. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,
  chyba że SKLEP niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
  wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Klient nie
  może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  b) żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady,
  z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach
  Kodeksu cywilnego.
 3. Jeśli Klientem jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez SKLEP
  usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany
  Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z
  umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby
  nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez SKLEP. Przy
  ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad,
  rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na
  jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 4. SKLEP odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
  upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie
  wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc
  od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez
  Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem
  terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 5. SKLEP rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni od odbioru zwróconego
  Produktu. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie oznacza, że Sklep
  uznał reklamację za uzasadnioną. Sklep w przypadku braku uznania reklamacji
  przekaże pisemne, szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji.
 6. Reklamacje związane z zakupionym Produktem rozpatrywane będą na podstawie
  przepisów Kodeksu Cywilnego.
 7. Koszty transportu Produktu związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa
  Klient.

II. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji o dochodzenia roszczeń

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń ma charakter dobrowolny. Niżej przedstawione postanowienia mają
  charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania SKLEPU do skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie SKLEPU o zgodzie
  lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego
  rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez SKLEP na piśmie lub
  innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Klienta
  będącego konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
  konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są w
  przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o
  pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w
  regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie
  rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące
  możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do
  tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych
  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do
  których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich
  Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym
  adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr
  podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego
  rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości
  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń:
  a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
  Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie
  sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
  Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
  (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
  mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a
  Sklepem;
  c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
  Klientem a SKLEPEM, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
  konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
  konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
  Polskich);
  d. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji
  na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy
  przedsiębiorcami i Konsumentami.

III. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.
  827 z późn. zm.), Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez
  podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Do zachowania tego
  terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail
  kontakt@moondaygames.shop
 2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, zwrot Produktu do SKLEPU
  powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu
  odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu).
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta bezpośrednie koszty
  zwrotu Produktu z tytułu odstąpienia od umowy ponosi Klient (art. 34 ust. 2 ww.
  ustawy).
 4. Zwracany Produkt nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności
  zwykłego zarządu rzeczą. Zwracany Produkt musi być kompletny i w miarę
  możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie.
 5. Produkt należy wysłać wraz z dokumentem sprzedaży, inaczej zwroty nie będą
  rozpatrywane.
 6. W przypadku Produktu uszkodzonego podczas dostawy, zwroty przyjmowane są tylko
  po sporządzeniu protokołu przy udziale firmy kurierskiej.
 7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Sugerujemy również odesłanie zwracanego Produktu w miarę możliwości w
  oryginalnym opakowaniu, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w konstrukcję
  Produktu lub śladów korzystania z niego. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości
  Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanego Produktu i nieodsyłanie go w
  kopercie.
 10. SKLEP zwróci Klientowi uiszczoną przez niego płatność korzystając z takiego
  samego sposobu płatności, jakiego użył Klient w pierwotnej transakcji, chyba że
  Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku
  Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 11. SKLEP może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego
  Produktu lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
  wcześniej.
 12. Należy dokładnie sprawdzić stan przesyłki przy kurierze. W przypadku stwierdzonych
  uszkodzeń zewnętrznych przesyłki prosimy o spisanie protokołu szkody z kurierem i
  niezwłoczne przesłanie go na adres: pisicelarpgamers@gmail.com
 13. Można odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki podając jako powód odmowy rodzaj
  uszkodzenia paczki.
 14. Zwracany Produkt należy przesłać na adres:
  MOONDAY GAMES sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 1, 63-000 Środa Wielkopolska

IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin „Reklamacji i Zwrotów” [dalej jako „Regulamin”] wchodzi w
  życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej SKLEPU.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów bez względu na formę złożenia
  zamówienia.
 3. SKLEP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany postanowień
  niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej SKLEPU.
 4. W razie zmiany lub nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego
  Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 5. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim
  uregulowanych oraz związanych z Zamówieniami złożonymi przez Klienta od daty
  ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie)
  złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia
  Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.
 6. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana na
  stronie moondaygames.shop/regulamin najpóźniej na 7 dni przed wprowadzonymi
  zmianami i będzie zawierać informację o dokładnej dacie wejścia w życie nowego
  Regulaminu. Ponadto, w zakładce „Regulamin” będą opublikowane wszystkie wersje
  historyczne Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.
 7. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odesłaniem do nowej treści Regulaminu
  wyświetli się przy pierwszym skorzystaniu przez Klienta ze strony internetowej
  SKLEPU natychmiast po wejściu w życie zmiany Regulaminu z prośbą o akceptację
  nowej treści Regulaminu przez Klienta. Jeśli Klient nie dokona takiej akceptacji,
  Sklep zablokuje automatycznie możliwość dalszego korzystania z usług od daty
  wejścia nowej wersji Regulaminu w życie do czasu akceptacji zmiany Regulaminu
  przez Klienta. Brak akceptacji Regulaminu nie powoduje skasowania konta.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowania obowiązujące
  przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z
  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827 z późniejszymi
  zmianami).
  Data publikacji: 01.02.2023